Dijital birliklerin eğitimi ve muharebeye hazırlanması

Günümüzde baş döndürücü bir hızla gelişmekte olan dijital teknolojiler, yaşamlarımızın her alanını etkiledikleri gibi, askeri gücün oluşturulması ve idamesi açısından da önemli hale gelmiştir. Silah sistemleri imha etkisi, isabetoranı, tespit edilme(me) kabiliyetleri açısından çok gelişmiş vekompleksleşmiştir.

Gelişen stratejik uluslararası ortam ve harekât alanının değişen nitelikleri de dikkate alındığında, günümüz muharebelerinde hasma karşı üstünlük sağlanabilmesi için, Silahlı Kuvvetlerin halen sahip olduğu muharebe gücünü etkinlikle muhafaza ederken, muharebe sahası fonksiyon alanlarındaki faaliyetlerini çok daha entegre bir ortamda, çok daha proaktif ve mobil çözümlerle sevk ve idaresi zorunlu hale gelmiştir. HAVELSAN böyle bir zorunluğun üstesinden gelmek için “Dijital Birlikler” konseptini geliştirmiş ve çözümlerini bu konsept esaslarıyla uyumlu hale getirme gayreti içerisine girmiştir.

Bu çalışma, “Dijital Birlikler Konsepti” kapsamındaki eğitim teknolojilerinin geliştirilmesinde uygun olacağı düşünülen esasları ve dijital birlik eğitim ihtiyaçlarını ortaya koymayı hedeflemektedir.

Eğitim faaliyetleri, bir ordunun her an muharebeye hazır olmasını sağlayacak şekilde, etkinlikle planlanması ve uygulanması gereken barış dönemindeki en önemli faaliyetidir. Harekât ortamının değişen niteliği, silah ve araç platform teknolojilerinin kompleksliği, muharebe sahasındaki aktörlerin çeşitlenmesi, eğitim sahalarının kısıtlanması vb. faktörler de dikkate alındığında eğitim faaliyetlerinin etkinliği daha da önem kazanmaktadır.

Silahlı Kuvvetlerimizde eğitim, Ferdi Eğitimden başlayarak Muharebe Düzenleri Eğitimlerini (MDE), Duruma Dayalı Eğitimleri (DDE) ve Bl.Timi/TGK tatbikatları ile operatif/stratejik seviyedeki Müşterek/Birleşik Fiili ve Komuta Yeri Tatbikatlarına uzanan entegre bir ortamda ve bir sistem yaklaşımı içerisinde planlanmakta ve icra edilmektedir. Eğitimde, “Muharebe Eder Gibi” icra ve eğitilenlerin silah kullanma yanında muharebe sahası fonksiyon alanlarındaki faaliyetleri tahayyül edebilme becerilerinin geliştirilmesi de amaçlanmaktadır. Gelecekte muharebe sahasının dijitalleştirilmesi ve dijital birliklerin oluşturulması halinde ortaya ilave eğitim ihtiyaçlarının çıkacağı bir gerçek olarak ortadadır.

Böyle bir ortamda üretilen ve/veya tedarik edilen platformların tedarik/üretim süreçlerine paralel olarak başlatılan süreçlerle, bu platformlara ait simülatörlerin gerçek platformlarla eş zamanlı olarak hizmete sunulması hayati önemi haizdir. Günümüzde, simülatörler ve simülasyon sistemleri olmadan etkin bir eğitim sistemi oluşturulması mümkün görülmemektedir. Gelişmiş ülkeler, simülatör ve simülasyon sistemlerini muharebeye hazırlık faaliyetlerinin odağına oturtmuş bulunmaktadır. Simülatörler tek başına da yeterli olmamaktadır. Simülatörlerin potansiyel muharebe sahasında yaşanacak hava ve arazi şartlarını da canlandıracak ve birbirleriyle etkileşim içerisinde kullanımlarını sağlayacak sanal entegre eğitim ortamlarının yaratılması, harekât planlama ve sevk-idare süreçlerinin bu ortamlarda uygulanması, harekat planlarının prova edilmesi, süreçlerin denenerek geleceğe yönelik dersler çıkarılması ve elde edilen sonuçlara göre de yürürlükteki doktrin, süreçler ile silah ve bilgi iletişim sistemlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dijital eğitim çözümleri (Simülatör ve Simülasyon Sistemleri) aşağıda belirtilen niteliklere sahip olacak şekilde geliştirilmektedir:

Eğitilenlerin silah ve platformları kullanma becerilerinin geliştirilmesi ve meleke haline getirilmesi,

Muharebe Sahası Fonksiyon alanlarının yatay ve düşey düzlemde eğitime dâhil edilmesi,

Muharebe sahasının bilinmezlik ortamında canlandırılması ve tahayyülüne imkân sağlanması,

Eğitim konularının Muharip, Muharebe Destek ve Muharebe Hizmet Destek unsurlarının birbirleriyle etkileşim içerisinde olduğu harekât ortamında icra edilebilmesi,

Eğitimin, ferdi eğitimden müşterek tatbikatlara kadar “FSBO/MDE/DDE/Tatbikat” bütünlüğü içerisinde planlanıp icra edilebilmesi,

Eğitim senaryolarının çeşitliliğinin artırılması ve senaryo hazırlama kolaylığının kazandırılması,

Etkin Geri Besleme yapılmasına imkân sağlanması,

Doktrin geliştirilmesine katkı sağlama niteliğine sahip olması.

Sonuç olarak; HAVELSAN, simülatör ve simülasyon sistemleri konusunda şimdiye kadar elde ettiği tecrübe birikiminden de istifadeyle, “Dijital Birlik” konsepti kapsamında gerçek muharebe sahası fonksiyon alanlarının her birini sanal ortama taşıma ve Silahlı Kuvvetlerimizin eğitim hiyerarşisine uygun her seviyede entegre eğitim çözümleri geliştirme kapasitesine sahiptir. Sahip olduğumuz kabiliyetlerle “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve güvenlik güçlerimizin her an muharebeye/göreve hazır olma” vizyonuna katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu açık yüreklilikle belirtmek isterim.

Kaynak: HAVELSAN Dergi 9. sayısı / HAVELSAN Eğitim Hizmetleri ve ELD Grup Müdürü Oktay Tuncer

 

Yorum yapın