MKEK'nin AŞ olmasını düzenleyen kanun teklifi kabul edildi

TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin ilk 7 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre; Türk Ticaret Kanunu ile özel hukuk hükümlerine tabi, başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olan MKE A.Ş. kurulacak. MKE A.Ş'nin, yönetimi, denetimi, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlenecek. Şirketin ilgili olduğu bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı olacak.

MKE A.Ş, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanacak esas sözleşmesinin imzalanmasının ardından yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçecek.

Şirketin sermayesinin tamamı Hazine'ye ait olacak ancak, mülkiyet hakkı ile kar payı hakkına halel gelmemek ve pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali haklar Hazine ve Maliye Bakanlığında kalmak kaydıyla Hazine'nin şirketteki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak.

- Görev ve yetki

MKE A.Ş, milli güvenlik hedefleri doğrultusunda askeri ve sivil amaçlı; her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal madde, petro-kimya ve diğer kimyevi ürünleri, makine, teçhizat, malzeme, hammadde, araç-gereç, cihaz, sistem ve platformları yurt içi ve yurt dışında üretme veya ürettirme, pazarlama ve ticaretini yapma, temsilcilik faaliyetlerinde bulunma, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme ve mühendislik faaliyetleri, modernizasyon, tasarım, test, montaj, entegrasyon ve satış sonrası hizmeti yapma veya yaptırma, jenerik ve yenilikçi teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesine ilişkin tematik araştırma merkezi/laboratuvarı, özel endüstri bölgesi veya eğitim kurumları kurma; her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak proje mühendisliği, danışmanlık, teknoloji transferi, eğitim hizmetleri ile enerji, geri dönüşüm, taahhüt işleri yapma lojistik destek sağlama, mühimmat ayırma ve ayıklama faaliyetlerinde ve esas sözleşmesinde belirlenen diğer faaliyetlerde bulunabilecek.

Şirket, yüklendiği taahhütleri daha etkin şekilde yerine getirmek için aynı şekilde geri vermek veya gerçeğe uygun değerini ödemek şartıyla Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan hammadde, malzeme, araç-gereç, cihaz, teçhizat, yedek parça, sistem, alt sistem ve benzerlerini kullanabilecek. Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan bina, fabrika, imalathane, atölye, işyeri ve benzeri taşınmazlar, arazi, platform, silah, mühimmat, ekipman, sistem ve alt sistemler ile alt yapı ve test merkezleri Milli Savunma Bakanı onayı ile bedelsiz kullanılabilecek.

MKE A.Ş, yurt içi ve dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma, bu şirketlere iştirak etme veya bu şirketleri işletme, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında şube/temsilcilik açma, milli güvenlik ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı Kararı ile kamulaştırma yapma yetkisine sahip olacak. Yurt dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma ve bu şirketlere iştirak etme Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, genel kurul kararı ile gerçekleştirilecek.

MKE A.Ş, ikili veya çok taraflı anlaşmalar gereği yabancı ülkeler tarafından Türkiye'de bırakılanlar ile kamu idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve sermayesinin en az yüzde 50'si kamuya ait olan bağlı ortaklıklarca ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş olan her türlü hava, deniz ve kara taşıtları, makine ve teçhizat ile tehlikeli veya tehlikesiz metal/metal bileşim atıkları, ekonomik değer taşıyan metal dışı (evsel nitelikte olmayan) mal ve malzemeleri; faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli olan malzemelerin üretilmesinde hammadde olarak kullanmak ve gerektiğinde piyasada değerlendirmek üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen birim fiyatlarından satın alabilecek veya devralabilecek.

- Denetim

MKE A.Ş, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun yetkilendirdiği bağımsız denetim kuruluşları arasından genel kurul kararı ile belirlenecek kuruluş tarafından bağımsız denetime tabi tutulacak. Hazırlanan bağımsız denetim raporu, genel kurula sunulmasının ardından MKE A.Ş tarafından Milli Savunma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilecek.

MKE A.Ş yönetim kurulu üyeleri, bir üyesi Hazine ve Maliye Bakanı'nın önereceği adaylar arasından olmak üzere genel kurul tarafından seçilecek. Genel müdür, genel kurul tarafından belirlenecek.

Yönetim Kurulu ve genel müdürün görev, yetki ve sorumlulukları, yönetim kurulu üye sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin seçimi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esasları, MKE A.Ş'nin faaliyet konuları, organları, teşkilat yapısı, tasfiye ve denetimi, iştirakler kurulması, devir ve tasfiyesi, mali hükümleri ile diğer konular şirketin esas sözleşmesiyle belirlenecek.

Yönetim kurulunda görev alan kamu görevlilerine, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen tutarda ödeme yapılacak.

- Personel rejimi

MKE A.Ş hizmetlerinin gerektirdiği görevler, İş Kanunu'na tabi personel eliyle yürütülecek. Şirket faaliyet alanı ile ilgili konularda geçici veya sürekli olarak yerli ve yabancı uyruklu personel istihdam edebilecek.

Şirkette istihdam edilecek personel hakkında kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair mevzuat hükümleri uygulanmayacak. İstihdam edilecek personelin; işe alınması, sayısı, nakli, görevlendirilmesi, eğitimi, niteliği, kadrosu, unvanı, ücreti ile diğer tüm mali ve sosyal hakları, terfisi, izni, çalışma esasları, vekalet, ödül ve disiplin işlemleri ile sözleşme esasları ve benzeri diğer uygulamaya ilişkin hususlar genel kurul tarafından çıkarılacak düzenlemeler ile belirlenecek.

MKE A.Ş bünyesinde çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti ile yabancı uyruklu personel çalıştırılabilecek. Çalışma izni muafiyet belgesi verilen yabancı, bu belge ile iş sözleşmesi süresi boyunca Türkiye'de ikamet edebilecek ve şirket bünyesinde çalışabilecek.

Teklifin 7. maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, teklifin kalan maddelerini görüşmek için toplantıyı 28 Haziran Pazartesi toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

Yorum yapın