STM ThinkTech'in, NATO Bütünleşik Elastikiyet Karar Destek Modeli

STM Think Tech tarafından, NATO için özgün olarak geliştirilen Elastikiyet Karar Destek Modeli; büyük çaplı, karmaşık problemlerin yaratacağı etkilerin doğru analizinde ve karar vericiler tarafından çizilecek yol haritalarının belirlenmesinde önemli bir rol üstleniyor.

NATO Bütünleşik Elastikiyet (Resilience) Karar Destek Modeli

NATO’nun, pandemi, büyük çaplı elektrik kesintisi, siber saldırılar ve büyük çaplı insan hareketleri gibi stratejik şoklar karşısında karar verme süreçlerine destek olmak maksadıyla Sistem Düşüncesi yaklaşımı ve Sistem Dinamikleri yöntemi kullanılarak geliştirilen Karar Destek Modelidir.

Modelde stratejik şokların etkilerinin ve yaratacağı kritik değişikliklerin ne olabileceğine ek olarak; sivil ve askeri sistem unsurlarında yaratacağı olası sonuçlar analiz ediliyor. Geliştirilen modelde ayrıca, şok türlerinin enerji, ulaşım, iletişim gibi farklı alanlardaki nihai etkileri ve olası riskler de senaryo tabanlı olarak analiz edilebiliyor. Model; NATO’ya stratejik seviyede karar desteği sunarken, yetkililerin atacakları adımlar ve alabilecekleri önlemler noktasında karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor.

Ayrıca, stratejik şoklara ilişkin açık kaynaklardan Büyük Veri yöntemi ile toplanan canlı veri, Makine Öğrenmesi yöntemi ile işlenerek bilgiye dönüştürülüyor ve bu bilgi modele girdi sağlıyor.

STM ThinkTech tarafından bugüne kadar geliştirilmiş Karar Destek Sistemleri:

Milli Güç (Kapasite) Modeli

Doğrusal yaklaşım ve yöntemler kullanılarak milli güç gibi karmaşık bir olguyu tekil bir endeks değeri ile ele almanın yetersizliğinden yola çıkan STM ThinkTech, Sistem Düşüncesi yaklaşım ve Sistem Dinamikleri yöntemini kullanarak Milli Güç Modelini geliştirmiştir.

Modelde; insan gücü, askeri güç, ekonomik güç, politik güç, psikososyal güç, teknolojik güç ve coğrafi güç unsurları ile bu unsurları oluşturan yaklaşık 1500 parametre dinamik (birbirleri ile etkileşimli) bir yapıda ele alınmıştır.

Geliştirilen Model, kullanılan yaklaşım ve yöntemin güçlü yanlarından kaynaklı olarak milli güç olgusu için bütüncül ve yeni bir zihinsel bakış açısı sunmaktadır. Bu zihinsel model, Milli gücü içerisinde dinamik karmaşıklık barındıran bir kavram olarak ele almakta ve bu karmaşıklığın anlaşılmasında ve analizinde kullanılabilecek yapısal ve davranışsal boyutları ortaya koymaktadır. Özellikle stratejik seviyede karar destek ihtiyacı bulunan yöneticiler için üst seviye yatırım modeli olarak da değerlendirilebilecek Milli Güç Modeli, kullanıcılarına farklı senaryolar yaratarak dinamik uzgörülerde bulunma imkânı sağlamaktadır.

İleri Sağlık Teknolojilerinde Fikir-Ürün Döngüsü Karar Destek Modeli

Başkent Üniversitesi ile birlikte yürütülen çalışma kapsamında; ileri sağlık teknolojileri alanında kamu veya özel sektörün yatırım yapabilecekleri en değerli teknolojiler ve alanlar ile yapılacak yatırımın olası etkilerine ilişkin uzgörü sunabilen bir Karar Destek Sistemi geliştirilmiştir.

Modelde; fikirlerin ortaya çıktığı -en yüksek endeks/alıntılanma katsayısına sahip- akademik makaleler, klinik çalışmalar ve patent veri tabanlarından sağlanan veriler üzerinde Veri Madenciliği, Semantik Ağ Analizi, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi yöntemleri ile bir analiz yapılmaktadır.

Bu model kullanılarak, ürüne dönüşmesi muhtemel fikirlerin paternleri çıkarılabilmekte, henüz kuluçka aşamasındaki fikirler tespit edilebilmekte ve odaklı yatırım yapılmasına katkı sunulabilmektedir. Karar Destek Modeli; yalnızca sağlık sektöründe değil, diğer sektörlerde de gelecekte katma değer yaratabilecek alanların tespit edilebilmesinde de kullanılabilecektir.

Yetenek Karmaşıklık Modeli

Farklı sektörlerde verilecek yatırım kararlarının daha uygulanabilir ve daha gerçekçi olmaları yönünde destek sağlamak maksadıyla Ekonomik Karmaşıklık yöntemi kıyaslanarak geliştirilmiş olan bir modeldir.

Modelde; uluslararası yetenek ve ürün katalogları (ISIC, CPC vb.) kullanılarak oluşturulan soru setlerinden elde edilen veriler STM ThinkTech tarafından özgün olarak geliştirilmiş algoritmalar vasıtasıyla bilgiye çevrilmektedir. Model ile firma karmaşıklık değerleri, ürün karmaşıklık değerleri, fırsat potansiyel değerleri ve fırsat kazanç değerleri gibi bilgiler üretilmekte ve bir firmanın daha fazla katma değer yaratabileceği alternatif ürün portföyleri oluşturulabilmektedir.

Model çıktıları, farklı sektörlerde faaliyet gösteren üretim ekosistemlerinin yetenek bazlı olarak analiz edilmesinde, geleceğe yönelik eylem planlarının hazırlanmasında ve yatırım kararlarının (teşvik, altyapı, danışmanlık, yetişmiş insan kaynağı vb.) şekillendirilmesinde aktif olarak kullanılabilmektedir.

Ulusal Kapasite ve Performans Takip/Ölçüm Modeli

Ekonomik Karmaşıklık ve Sistem Dinamikleri yöntemleri kullanılarak geliştirilen karar destek sistemidir. Geliştirilen model, bir ülkenin ekonomik kapasitesinin yıllara sari ölçülmesini ve ekonomik kapasitenin artırılması için alınabilecek stratejik seviye yatırım kararlarının senaryo tabanlı olarak analiz edilmesini sağlayacak bir altyapı sunmaktadır.

Model, ihracat potansiyeli yüksek ürünlerin tespit edilmesi ve bu ürünlerin ihraç edilmeleri durumunda ülke ekonomisine sağlanabilecek katma değerin belirlenmesi konularında uzgörü oluşturabilmektedir.

Yorum yapın