Yönümüzü belirleyen birim: Strateji ve İştirakler Başkanlığı

Değişime hazır olmak, yenilikleri takip etmek, uzun vadeli planları belirlemek ve bu planları vizyon ve misyona bağlı kalarak hayata geçirmek… Büyük bir öngörü ile geleceği tahmin etmek… Şirketimizin stratejik planını hazırlayan, kaynaklarını planlayan, yol haritasının oluşmasında büyük rol üstlenen ve süreçlerini daima dinamik bir şekilde yöneten Strateji ve İştirakler Başkanlığımızı 2021 yılında da geleceğimizi inşa etmek için pek çok zorlu görev bekliyor.

Şirketlerin vizyonunu ve dönemsel amaçlarını gerçekleştirme yeteneği üzerinde uzun dönemde etki oluşturması öngörülen kararlar bütünü olan strateji, işletmelerin yoğun rekabet ortamında rekabet üstünlüğünü sürdürebilmeleri için büyük önem arz ediyor. Şirketlerin, sürekli gelişme anlayışıyla stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri başarıyla uygulamaya koyabilmeleri gerekiyor. Strateji; politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel ve yasal bakımdan değişen ve gelişen koşullarda rekabet gücü ve sürdürülebilir bir başarının sağlanması amacıyla finansal ve beşeri kaynaklarının etkin olarak planlanması ile rasyonel olarak belirlenen hedeflere optimum kaynak ile maksimum kazanç elde ederek ulaşma çabası olarak kabul görüyor.

Strateji birimi; şirketlerin misyonu ve vizyonu doğrultusunda ileriki dönemlerde oluşacak fırsatlardan nasıl faydalanılacağını, tehditlerin nasıl aşılacağını gösteren üst yönetimin belirlediği stratejileri ve stratejik hedefleri içeren stratejik planları, stratejik kararlarda üst yönetimin kararlarına destek olacak analizleri ve değerlendirmeleri hazırlayan birim olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin hedeflerine ulaşması için izlemesi gereken yol haritasının ortaya koyulmasını sağlamakla görevli olan bu birim, stratejik konularda kararlar alınması için farklı birimleri bir araya getirirken, üst yönetimin strateji oluşturması için gereken bilgiyi ve koordinasyonu da sağlıyor.

Şirketimiz misyonunu; “Havacılık ve uzay sektöründe ulusal güvenlik ihtiyacını karşılayan çözümler üretmek ve sanayinin gelişmesine öncülük etmek” olarak açıklarken, vizyonunu ise şu şekilde ifade ediyor: “Özgün ürünlere sahip ve küresel rekabet gücüne ulaşmış dünya markası havacılık ve uzay şirketi olmak.” Tüm stratejiler, bu misyon altında açıklanan vizyona ulaşmak için belirleniyor ve ailemiz bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

Strateji ve İştirakler Başkanlığımız şirketimizin misyonu altında hedeflenen vizyonuna ulaşması için üst yönetimimizin strateji geliştirmesinde ihtiyacı olan karar destek mekanizmalarını işleten, bu yolda gereken yeteneklere sahip olması için kaynakları ve yatırımları planlayan, stratejik iş birliklerini değerlendiren, şirketimizin kurumsal gelişimini sağlayan birim olarak büyük sorumluluklar üstleniyor.

Strateji ve İştirakler Başkanlığımız sorumluluklarını ve ana fonksiyonlarını temelde beş ana başlıkta topluyor:

• Şirketimizin stratejik planlama süreçlerini yürütmek,

• Şirketimizin yatırım programının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

• Şirket sorumluluğundaki mevcut ve gelecek tüm projeleri göz önünde bulundurarak, kısa ve uzun dönemli kapasite ve iş gücünü planlamak,

• Şirketimizin kurumsal gelişimini takip eden mekanizmalar kurarak süreçlerinin yüksek verimlilik ve kaliteli çıktılar ile yürütülmesini sağlamak,

• Stratejik iş birliği projelerinin değerlendirilmesi süreçlerini yönetmek ve bağlı ortak ve iştiraklerimizin faaliyetlerini izleyerek şirketimizle olan ilişkilerini koordine etmek.

Strateji ve İştirakler Başkanlığımızın görevleri

Strateji yönetimi ile başlayan tüm süreçlerin amaca uygun bir şekilde yürütülmesi için amaç ve hedefler doğrultusunda stratejik planımızı oluşturan Başkanlığımız, bu stratejilerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan orta ve uzun dönem kapasite, iş gücü ve yatırım planlarını da hazırlıyor. Stratejilerin ve hedeflerin takibi için gereken altyapıyı oluşturarak, hedeflere uyumun izlenmesini de sağlıyor. Şirket genelinde program ve kurumsal risklerin belirlenmesi ve yönetilmesinde de rol oynayan Başkanlığımız, organizasyonel ve operasyonel bütün süreçlerinin gelişimini takip ederek, en iyiye ulaşmak için gereken aksiyonları alıyor veya alınması için süreci koordine ediyor. Şirketimizin stratejileri kapsamında gereken stratejik iş birliği veya inorganik büyüme alternatiflerini araştırarak değerlendirme yaparken, şirket hisse satın alımları, iş ortaklığına (JV) gidilmesi, şirket kurulması veya mevcut bağlı ortaklık ve iştiraklerde olan hisse değişiklik süreçlerini yürütüyor. Toplamda 19 bağlı ortak ve iştiraki bulunan şirketimiz ile bu firmalar arasındaki ilişkileri de koordine ediyor.

Belirlenen tüm bu sorumlulukları şirketimizin politikalarını ve esas aldığı standartları göz önünde bulundurarak faaliyetlerini sürdüren Strateji ve İştirakler Başkanlığımız paydaşlarla olan ilişkilerin aksamadan yürütülmesi için bilgi akışını koordine ediyor ve projelerde birleştirici ve lider olarak yer alıyor. Hem sektördeki hem de şirketimizdeki gelişmeleri yakından takip ederek, analizler yapan birimimiz, yönetimimizin kararını destekleyecek yönde değerlendirmeler ve raporlar oluşturuyor. Ayrıca, stratejik düşünme kabiliyeti ve öngörü yeteneği ile yönetim gözünden konulara bakabilmeleri gerektiği için bu Başkanlığımıza bağlı olan çalışma arkadaşlarımız, şirketimizi etkileyen konularda çalıştıklarının bilinciyle hareket ediyor ve değişen dinamikleri görerek, fırsatların ve tehditlerin farkında olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Birimler arasında güçlü bir koordinasyonla kurumsal hafızanın daimi olması için de çalışmalar yürütülüyor.

Strateji Yönetimi, İştirakler, Kurumsal Gelişim ve Kaynak Yönetimi Müdürlükleri ve Yatırım Yönetimi Şefliğinden oluşan ve 2021 yılının Mart ayından itibaren 60 kişilik bir ekiple faaliyet gösteren Başkanlığımız, uzun dönemde vizyonumuza ulaşmak için stratejik amaç ve hedeflerimizi içeren Stratejik Planı ve daha kapsamlı bir plan olan Master Planı yayımlamayı amaçlıyor. Vizyonumuza bir adım daha taşıyacak hedefleri içerecek bu dokümanlarla ise “Her bakımdan sürdürülebilir bir başarı yakalamak için neler yapmalıyız?”, “Ne gibi kaynaklara ihtiyacımız var?”, “Kimlere ne gibi görevler düşecek?” gibi soruların yanıtlarını belirleyerek, birimlere bu görevlerin verilmesini sağlıyor. Sürdürülebilir büyüme ve iş mükemmelliği gibi amaçlarımıza ulaşabilmek, özgün ürünlerimizi başarı ile üretebilmek için işimizi daha iyi, daha mükemmel, daha verimli yapmamız için gerekli olan iyileştirme projelerini de hayata geçiriyor. Sürekli iyileştirme mantığı ile ölçülebilir performans metriklerini oluşturarak, takip eden ve süreçlerimizde sürekli iyileştirme yapılmasını planlayan birimimiz, çalışma arkadaşlarımızın tecrübeleri ve iyileştirme önerileri ile şirketimizi daha da ileriye götürecek projeler üretmeyi amaçlıyor.

Kurumsal Gelişim Müdürlüğü

Kurumsal Gelişim Müdürlüğümüz, tüm birimlerimizin süreçlerinin iyileştirilmesi, risklerin tespit edilmesi ve risklere ilişkin aksiyonların alınması, birim faaliyetlerinin etkinliğinin izlendiği performans raporlarının hazırlanması ve dokümanların tüm şirket birimleri ile koordine edilmesi konularında faaliyet gösteriyor. Bölümler arasında koordinasyon sağlayan, çalışmaları ve aksiyonları önceliklendiren Müdürlüğümüz, iyileştirmeye açık alanların ve risklerin tespitinde somut kanıtlar ve analitik değerlendirmelerden yola çıkılması için yapılan çalışmaların şirketimize fayda sağlaması için öncü ve belirleyici bir rol oynuyor. Bunun yanı sıra, yeni süreçlerin tasarlanması, süreç analizleri, süreçlerin sürekli ve düzenli olarak izlenmesi, süreç iyileştirme çalışmaları, ihtiyaçlara göre güncellenmesi faaliyetlerini de gerçekleştiren birimimiz, şirketimiz bünyesinde yürütülen iş bazında tanımlanmış bütün program ve projelere yönelik izleme ve kontrol çalışmalarını “Program Yönetim Kokpiti Sistemi” aracılığıyla yürütüyor. Çalışma arkadaşlarımızı “İşimi daha iyi nasıl yapabilirim?” düşüncesiyle çalışmaya teşvik eden “Öneri Sistemi” aracılığıyla da tanımlanan önerilerin şirketimize katkıları göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi ve uygulamaya alınması yine Müdürlüğümüzün görevleri arasında yer alıyor. Çalışma arkadaşlarımızın tecrübelerinin, iyi uygulamalarının ve öğrenilen derslerinin kayıt altına alınması amacıyla oluşturulan Tecrübe Paylaşım Platformu da Müdürlüğümüz tarafından yönetiliyor. Memnuniyet ve farkındalık anketlerinin ilgili bölümlerle koordinasyonunun sağlanarak yayımlanması ve sonrasında anket analiz raporunun hazırlanması, raporun ilgili bölümlerle paylaşılarak aksiyon planlarının oluşturulması görevleri de bu Müdürlüğümüze ait. Kurumsal risklerin tespit edilmesi, tespit edilen risklerin değerlendirilmesi, tehditlerin azaltılmasına ve fırsatların geliştirilmesine yönelik kontrol planlarının oluşturulması, takip edilmesi ve tehditlerin ortadan kaldırılmasının veya fırsatların gerçekleştirilmesinin sağlanması, risklerin süreçlerle entegre olacak şekilde yönetilmesi faaliyetleri Müdürlüğümüz tarafından “Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi” üzerinden gerçekleştiriliyor. Genel Müdür Yardımcılıkları ve Başkanlıklarımızın, stratejik plan göz önünde bulundurularak, hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin somut ve objektif kriterler ile takip edilmesi amacıyla metrik algoritması ve ölçüm için gerekli olan altyapının oluşturulması, karşılıklı mutabakat sağlanması amacıyla ilgili bölümlerle koordinasyon gerçekleştirilmesi, süreç performans göstergelerinin belirlenmesi ve belirlenen periyotlarda ölçüm sonuçlarının alınabilmesi konusunda faaliyetler gerçekleştiren ekip, kurumsal dokümanların yayım, güncelleme ve arşiv süreçlerinin koordine edilmesi faaliyetlerini de yürütüyor.

İştirakler Müdürlüğü

İştirakler Müdürlüğümüz, şirketimizin bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve yurt dışı şubeleri ile ilgili idari, mali, stratejik ve diğer tüm ilgili süreçlerin yürütülmesini sağlarken, bu süreçler ile ilgili her türlü gelişmenin takibi, gerekli raporlama ve analiz çalışmalarını gerçekleştiriyor. Müdürlüğümüz, şirketimizin bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve yurt dışı şubelerinin mali tablolarının temin analiz edilmesi ve raporlanmasını, bağlı ortaklık ve iştiraklerin genel kurul süreçlerine ilişkin tüm faaliyetlerin takibini ve ilgili dokümantasyon süreçlerini yürütüyor ve toplantılarda şirketimizi temsil ediyor. Ayrıca, şirketimizin stratejik büyüme hedefleri kapsamında inorganik büyüme alternatiflerini araştırarak şirket hisse satın alımları, iş ortaklığına (JV) gidilmesi, şirket kurulması ve mevcut bağlı ortaklık ve iştiraklerin gerektiğinde fesih ve hisse devir süreçlerinin yürütülmesi, hisse oranının değiştirilmesi ile ilgili tüm süreçlerde görev yapıyor.

Kurumsal Kaynak Yönetimi

Müdürlüğü Kurumsal Kaynak Yönetimi Müdürlüğümüz, stratejik hedeflerin değerlendirilerek mevcut ve potansiyel proje iş yükü analizi doğrultusunda Master Planı’na girdi sağlamak üzere 10 yıllık iş gücü ile iş yükü projeksiyonunun ve tezgâh yatırım planının hazırlanması kapsamında faaliyetler yürütüyor. Kurumsal Kaynak Yönetimi Müdürlüğümüz, ilgili cari yıl için iş gücü planlaması yapılmasının yanı sıra, iş gücü planının bölüm, unvan, tecrübe ve disiplin çerçevesinde oluşturulmasından sorumlu. İş bazı, teslimat ve organizasyonel değişikliklere karşılık iş yükü ve iş gücü bütçesinin revize edilmesi, iş yükü ve iş gücü bütçe planına uyum göstergelerinin sunulması, uyumsuzlukların analiz edilip ilgili bölümlerle koordine edilmesi de Müdürlüğümüzün görevleri arasında yer alıyor. Üretim alanlarındaki iş merkezlerinin orta ve uzun vadeli iş yükü analizi ile birlikte tezgâh bazında gerçekleşen ve planlanan doluluk oranlarını takip ederek, raporluyor. Müdürlüğümüz, tezgâhların doluluk oranları doğrultusunda iş yükü aktarım planlarının, ilave yatırımların değerlendirilmesi ile vardiya analizinin yapılması ve takip edilmesi gibi çeşitli görevler üstleniyor.

Strateji Yönetimi Müdürlüğü

Ana görevi strateji geliştirme faaliyetinin sürekliliğini sağlamak olan Strateji Yönetimi Müdürlüğümüz, belirlenen vizyon ve misyonu doğrultusunda üst yönetimimizin belirlediği stratejileri, stratejik amaç ve hedefleri içeren stratejik planın hazırlanmasını ve tüm bunların güncel tutulmasını sağlıyor. Stratejilerin ve planın güncel tutulması için şirketin mevcut durumunu, kritik parametrelerinin gelişimini, yurt içi ve yurt dışı politik, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, çevre ve hukuki koşulları içeren analizler gerçekleştiriyor ve analiz sonuçlarına istinaden şirketin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek, fırsat ve tehditleri ortaya koyuyor. Sektördeki gelişmeleri, şirketi etkileyecek gelecek tahminlerini, rakip firma ve platformlarla ilgili gelişmeleri, teknolojik eğilimleri, ülkemizdeki ve faaliyet gösterilen ülkelerdeki gelişmeleri, şirketimizin gelişimini, kabiliyetlerini, kaynakların kullanımını, iş ilişkilerini düzenli olarak izleyerek analiz ediyor ve önem arz eden bilgileri üst yönetim ve ilgili birimlere raporluyor. Strateji ve hedeflerin belirlenmesi için gerekli kişiler arasında köprü görevi de gören Müdürlüğümüz, şirketimizi sivil, askerî kurum ve kuruluşlar, dernekler nezdinde temsil edilerek bilgi ve koordinasyon ihtiyacının karşılanmasını da sağlıyor. Potansiyel stratejik iş birliği projelerinin şirket stratejileri açısından değerlendirilmesi konusunda da rol üstleniyor.

Yeni projeler, belirlenen hedefler

Kendisine bağlı olan Müdürlüklerimizle birlikte Strateji ve İştirakler Başkanlığımız bu yıl, şirketimizin 10 yıllık stratejik amaçlarını ve hedeflerini içeren 2021-2030 Stratejik Planı’nı hazırlayarak, daha kapsamlı detay stratejiler, hedefler, analizler ve planlar içerecek 10 yıllık Master Planı’nı da yayımlayacak. Tüm iş süreçlerimizin analizini yapmak üzere başlatılan "İş Süreçlerinin Analizi ve Öz Değerlendirme Modelinin Geliştirilmesi Ar-Ge Projesi" ile iyileştirmeye açık noktaların belirlenmesi ve iyileştirme önerilerinin yapılması amaçlanıyor. Proje sonunda ise stratejik olarak şirketimizin başarısına katkısı yüksek olan süreçler belirlenecek ve şirketimiz adına bir öz değerlendirme modeli geliştirilecek. Şirketin tümünü ilgilendiren, stratejilerimize hizmet edecek çok kritik yerlileştirme, dijital dönüşüm, müşteri memnuniyetinin sağlanması gibi bazı süreçlerde iyileştirme yapmayı planlayan Başkanlığımız, açıklanan 2021 hedeflerinin katkılarını ve şirketimizin performansını da değerlendirecek. Mevcutta yürüyen yeni dört farklı stratejik iş birliği projesi için ise tüm hukuki ve ticari konuların karar verilmesinde koordinasyonu sağlayıp, yeni iştiraklerimizin bünyemize katılmasını sağlayacak. Uzun dönem yatırım programı ile yatırım bütçesinin etkin bir şekilde yönetilmesi de bu yılki çalışmalar içerisinde yer alacak. Nitelikli insan kaynağına erişmek için orta ve uzun vadede strateji ve yol haritası oluşturulması konusunda da bir proje geliştirecek olan Başkanlığımız, verimliliği artırmak için ölçüm kriterlerinin oluşturulmasını ve kapsamlı analizleri içeren projeler başlatacak.

Levent Konukcu Strateji ve İştirakler Başkanı:

“Görevimizi en iyi şekilde icra ediyoruz”

“Türkiye’nin havacılık ve savunma sanayisinin lider şirketi olan TUSAŞ, özgün ürünleri ve dünya çapında sektörde öncü firmalarla sürdürdüğü iş birlikleri ile pazarın önemli oyuncuları arasında olmaya devam etmektedir. Son yıllardaki büyüme trendi ile hâlihazırdaki pozisyonunu güçlendirmiş, özgün ürünleri ile küresel oyuncu hedefine bir adım daha yaklaşmıştır.

Şirketimizin misyonu çok büyük, vizyonu ise heyecan vericidir. Tüm projeler başlı başına önemli, her biri farklı teknolojiler ve yetkinlikler gerektiriyor. Bölümümüzde yaptığımız her iş şirketimizin gelişimine ve başarısına katkı sağlıyor, geleceğe hazırlıyor, yol haritasını çiziyor ve şirketimize güç katıyor. Yaptığımız süreç iyileştirmeleri, gerekli yatırımların yatırım programına dâhil edilmesi ve yatırım ihtiyaçlarının etkin bir şekilde yönetilmesi, ihtiyaç duyulan kaynakların planlanması, strateji ve iş birliği gereken konularda üst yönetimin strateji oluşturmasının sağlanması gibi sürdürdüğümüz tüm faaliyetlerimiz ülkemizin savunmasında önemli görevler icra eden ürünlerimizin zamanında ve rekabetçi bir konumla ortaya çıkmasını sağlıyor. Bunun bilincinde bir ekip olarak görevimizi en iyi şekilde icra ediyoruz.”

Muzaffer Özçelik Kurumsal Gelişim Müdürü: 

“Farkındalığı artırma çalışmalarımız devam ediyor”

“Kurumsal Gelişim Müdürlüğü olarak gerçekleştirdiğimiz süreç iyileştirme, risklerin tespiti ve yönetilmesi, performans metriklerinin ölçümü ve kurumsal dokümanların yönetimi faaliyetleri sürekli faaliyetlerdir. Bu çalışmaların içeriği dinamik olarak değişebiliyor. Diğer bölümlerden bize iletilen veya bizim çalışmalarımız esnasında tespit ettiğimiz yeni süreç iyileştirme çalışmaları, riskler olabiliyor. Bu sene içerisinde de bu faaliyetlerimizi diğer bölümler ile beraber çalışarak, artırarak devam ettirmek istiyoruz. Özellikle, hedeflerle yönetimin önemini vurgulamak için stratejik hedeflerimizin tüm birimler tarafından kademeli olarak aşağıya indirilmesi konusunda bir çalışma başlatmış bulunmaktayız.

Diğer yandan da Müdürlük olarak kullandığımız tüm sistemlerin sürekli olarak geliştirilmesi konusunda hassasiyetle çalışıyoruz. Çalıştığımız bu konularla ilgili olarak şirketimiz içerisinde farkındalığı artırmak için de faaliyetlerimiz aralıksız olarak devam ediyor.”

Serhan Yücel İştirakler Müdürü:

“Millî bir hedefe hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz”

“Şirketimiz, nitelikli iş gücü kaynağı artış politikasıyla millî savunmamızın güçlenmesi ve ülkemizin dünyanın havacılık sektörüne yön veren oyunculardan biri olması için önemli yol katetmiştir. Hem hava yapısalları alanında emin adımlarla ilerleyerek cirosunu güçlendirmiş hem de geliştirdiği ve geliştirmekte olduğu özgün ürünlerle savunma ve havacılık dünyasının önde gelen OEM’leri arasında yer alma hedefini güçlendirmiştir.

Şirketimizin çalışan memnuniyetini artırma hedefleri, sağladığı yan haklar, akademik izin gibi çalışanın kişisel gelişimine katkı sağlayan uygulamaları sayesinde TUSAŞ ailesinin bir parçası olmak bizim için dinamik bir kariyer ve sürdürülebilir bir kişisel gelişim sürecini ifade etmektedir. Savunma ve havacılık sektörünün en değerli ve kurumsal şirketlerinden biri olan şirketimizde çalışmanın kariyerimize ve hayat standartlarımıza sağladığı katkının yanı sıra, yaptığımız işin millî bir hedefe hizmet ediyor olması bizim için ayrı bir anlam taşımaktadır.”

Zeliha Akça Strateji Yönetimi Müdürü:

“Yönetimin strateji oluşturma faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak için çalışıyoruz”

“Şirketimizin stratejik amaç, hedef ve stratejilerin güncelliğini sağlamak ve üst yönetimimizin sürekli değişen, şirketimizi etkileyen durumlara karşı strateji geliştirme faaliyetlerini tetiklemek ve strateji geliştirme faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamakla sorumluyuz. Öngörü ve analiz yetisi ile fırsatları ve tehditleri gözlemleyebilme, farkındalığı yüksek, farklı düşünebilme, yeni fikirler geliştirebilme, hiç bilmediğimiz konuları hızlı bir şekilde öğrenerek büyük resimden bakabilme kabiliyetlerimizi geliştirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İşlerimizin, üst yönetimimizin gündemi ile paralel şekilde değişmesi nedeniyle bizlerin yeteneklerini ve bilgilerini hızla güncellemesi gerekiyor. Sürekli öğrenmeye, hızla değişebilen analiz ve raporlama içeriklerine hazırız.”

Veysel Cenk Karakuz Kurumsal Kaynak Yönetimi Müdür Vekili:

“Verimlilik odaklı faaliyetlerimizi sürdürüyoruz”

"TUSAŞ ailesinin bir parçası olarak şirketimizin hedeflerine ulaşması için verimlilik odaklı faaliyetlerimizi sürdürürken, yenilikçi yaklaşımlarımız ile stratejik hedeflerimizi destekleyici çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Sektöründe lider bir şirkette yer almanın, farklı disiplinlerde çalışan insanları ve iş yapma biçimlerini aynı düzlem içinde tutabilmenin üzerimize önemli bir misyon yüklediğinin farkındayız. Yenilikçi, gelişime açık ve sistem yaklaşımı ile elde ettiği bilgileri sentezleyebilen ve sorgulamaya odaklanabilen bir ekip ile bu hedeflere ulaşılması mümkün.

Bu zorlu ve özverili çalışma sürecinde ülkemizin dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltan millî projelerde yer alarak, bu başarının bir parçası olmanın gururunu yaşarken, aramıza yeni katılacak olan gençlerimizin de aynı hisleri bizlerle birlikte paylaşmasını dileriz."

Kaynak: TUSAŞ MAG Dergisi / 121. sayı / sayfa 34 - 43

 

Yorum yapın