Günümüzde ve yakın gelecekte robotlar

Dördüncü Sanayi Devrimi’nin sağladığı atılımla robot kullanımı hemen her alanda büyük bir hızla yaygınlaşıyor. Robotik; sağlıktan ulaşıma, enerjiden savunmaya dünyada ve Türkiye’de tüm sektörlerde yepyeni bir çağın kapılarını aralıyor. Doğal olarak tüm bu gelişmeler hem günümüzdeki hem de gelecekteki olası etkileriyle üretimden gündelik hayata her alanı derinlemesine etkiliyor.

Robotlar ve endüstriler

STM ThinkTech’in yeni Outlook raporu, sensör fiyatlarının düşmesi, açık kaynaklı yazılımlar, hızlı prototip geliştirme becerisi ve farklı teknolojilerin bir araya gelmesiyle özellikle son birkaç yılda hızla ilerleyen robotik çalışmalarının geçmişine, bugününe ve geleceğine ışık tutuyor.

STM ThinkTech sitesinde yayınlanan “Günümüzde ve Yakın Gelecekte Robotlar” başlıklı rapor, robotik alanında dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmelere akademisyen, düşünür, yazar ve uzmanların görüşleri ışığında göz atıyor. Konunun önde gelen uzmanlarının eserleri incelenerek hazırlanan rapor dokuz bölümden oluşuyor.

“Robotlar ve Endüstriler” başlıklı ilk bölümde günümüzde üretilen insansı robotlar, sanayi robotları, hizmet robotları, toplu programlanan sürü robotlar, insansız hava araçları ve mikroskobik nano robotlar gibi robot türleri ele alınarak, robotik çalışmalarını özellikle son yıllarda hızlandıran başlıca gelişmeler değerlendiriliyor. İşbirlikçi robotlar, cobot’lar ve uzaktan kumanda edilen robotlar gibi farklı robot çeşitlerinin dünyayı nasıl dönüştürdükleri incelenirken, bu değişimlerin sosyal ve ekonomik yönlerine dikkat çekiliyor.

Robotlar için uzun vadeli perspektif mükemmel görünüyor

“Günümüz Dünyasında Robotlar” başlıklı ikinci bölümde ise Uluslararası Robotik Federasyonunun “World Robotics 2020” raporuna göre 2014’ten bu yana yıllık %13 büyüme oranına ulaşan robot pazarının genel durumu bölge bölge inceleniyor. Sanayi robotları ve hizmet robotları olmak üzere iki başlıkta robotik pazarındaki mevcut görünüm, büyüme oranları ve pazarın geleceğine dair projeksiyonlar ülke ve sektör bazında ele alınıyor.

Raporun bu bölümünde aşağıdaki sorular da yanıt buluyor:

- Çeşitli ülkelerde robot işçilerin imalat sanayiindeki yoğunluğu nedir?
- Pandemi robotik dünyasına neler getirdi?
- İnsan robot iş birliğinde dünya genelindeki trendler nelerdir?

Günümüzde robotların kullanım alanları ve şekilleri

“Günümüzde Robotların Kullanım Alanları ve Şekilleri” başlıklı üçüncü bölüm ise, çevresindeki  dünya ile fiziksel etkileşim kurabilen, bir dizi karmaşık görevi otonom ya da yarı otonom bir şekilde yerine getirebilen, programlanabilen bir makine olarak tarif edilen robotların daha şimdiden yürüttükleri
-bazıları tehlikeli- birçok göreve örnekler veriyor. Robotların imalat, hizmet, tarım, ticaret, lojistik ve ulaşım sektörlerindeki kullanım alanlarının detaylıca ele alındığı bu bölümde, özellikle sağlık alanında robotiğin geldiği oyun değiştirici seviye analiz ediliyor. Uzaktan tedavi, pandemiyle beraber önemi oldukça artan dezenfeksiyon, ameliyatlar ve kanser başta olmak üzere çeşitli hastalıkların teşhisinde kullanılan robotların sağlık sektöründe yarattığı devrim gözler önüne seriliyor.

Pandemide robotlar

2020’ye damgasını vurmakta olan COVID-19 pandemisine karşı robotların nasıl kullanıldığının ele alındığı dördüncü bölüm ise dünya genelinde küresel salgınla mücadelede robotiğin üstlendiği rollerin nasıl genişlediğine dair çarpıcı örnekler sunuyor. Sağlık çalışanlarının uzaktan kan ve sürüntü örneği almasına yardımcı olan, hastanelerde hastalara yemek ve ilaç taşıyan, hastaların artışıyla ortaya çıkan ekstra işleri üstlenen, ilaç ve sağlık malzemesi taşıyan ve ilaçlama yapan robotlar gibi örnekler incelenirken, pandemi deneyimi ışığında gelecekteki robot kullanımına dair bir ufuk turu da yapılıyor.

“Savunma ve Güvenlik Alanında Robotlar” başlığını taşıyan beşinci bölümde ise robotların en sık kullanıldığı sektörler arasında ilk sıralarda yer alan savunma ve güvenlik alanlarında dünyada yapılan AR-GE çalışmaları özetleniyor. Askeri robotlar, kara savaşlarında robotların rolü ve sürü drone’lar konularındaki gelişmeler değerlendiriliyor.

Raporun altıncı bölümü ise dünyada en çok tartışılan konulardan birine, çalışma hayatında robotların günümüzdeki kullanımı ve gelecekte yaratması muhtemel dönüşümlere odaklanıyor. Robotların verimlilik, istihdam ve meslekler üzerindeki etkisi ile gelecek işgücünün ihtiyacı olan beceri açığının kapatılması için öneriler incelenirken, robotların gelecekte insanların işlerini ellerinden alıp almayacağının sorusu yanıtı aranıyor.

“Robotiğin Geleceği” başlıklı yedinci bölüm robot teknolojilerindeki en önemli trendleri inceleyerek, robotik sistemlerin insanların dünyayla etkileşimini nasıl etkilediğini mercek altına alıyor ve insansı robotların kullanım alanlarını çeşitlendirmenin imkânlarını tartışıyor. Bölüm ayrıca 2020 yılının en iyi insansı robotlarının bir derlemesini de içeriyor.

Sekizinci bölümde Türkiye’de robot pazarının mevcut durumu ve robotların yerli endüstride kullanımına dair detaylı bilgiler irdeleniyor. Dokuzuncu ve son bölüm ise robotik sistemlerin gelişimiyle birlikte hukuk sistemlerinde yaşanması muhtemel değişiklikler ile robotların yükselişinin etik bağlamdaki etkilerinin değerlendirilmesine ayrılmış.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: Günümüzde ve yakın gelecekte robotlar

Yorum yapın