Bilişimde yerli ürün desteklerinin kapsamı genişletildi

Türk bilişim sektörünün yurt dışına açılması ve ülkeye döviz kazandırması amacıyla verilen desteklerin kapsamı genişletildi.

Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla şirketler, kurumlar ve iş birliği kuruluşlarının ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere yönelik giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasına ilişkin hususlar düzenlendi.

Buna göre, yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri ve dijital aracılık ve hizmet platformları karar kapsamına alındı. Böylece, tüm alt sektörlerinin desteklenmesi ve ihracatın tüm ülke geneline, tabana yayılması amaçlandı.

Söz konusu destek modeli ile Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan tüm bilişim sektörü destekleri sistematik bir şekilde ele alınarak, söz konusu sektöre sağlanan desteklerin tek bir başlıkla kullanıcıya ulaştırılması hedeflendi. Böylelikle mevzuatın, yararlanıcı firma ve iş birliği kuruluşları açısından kolay, anlaşılabilir ve uygulanabilir olması sağlandı.

Hedef bilişimde "unicorn"lar

İnovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel "unicornların" oluşturulmasına yönelik bilişim sektörüne özel yeni destek unsurlarını içeren E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı da oluşturuldu.

Uygulamada edinilen tecrübeler, sektörel talepler çerçevesinde, uygulanmakta olan çeşitli destek unsurlarının kapsamı genişletildi. Ayrıca bazı destek uygulamalarında etkinliği ve hızı artırıcı tedbirlere yer verildi. Böylelikle, destek unsuru kapasitesi ve çeşitliliğinin artırılması amaçlandı.

Bu çerçevede, TeknoHızlandırıcı İşbirliği Kuruluşu Hızlandırıcı Programları Proje Desteği, Uluslararası Katma Değerli Bilişim Yüklenici Proje Desteği, Yurt Dışı İhale Desteği, Yurt Dışı Dizi/Film ve Oyunlarda Ürün Yerleştirme ile Pazarlama Desteği, Veri Merkezi Desteği, Yazılımcılar İçin Simülatör/Test Ekipmanı Kiralama Desteği, Yurt İçi Fuar Desteği, Hizmet Pazarlama Platformlarına Üyelik Desteği, Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Oyun/Yazılım/Aracılık Platformu Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği, Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı Alım Desteği, Yurt Dışı Arama Desteği, Yazılım/Oyun/Mobil Uygulama Test Desteği, Yıldız Ofisleri Desteği ve Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisleri Desteği yeni destek unsurları olarak karara eklendi.

Desteklerin sürdürülebilir biçimde yönetilmesi ve kurumsallaşması, izleme ve performans analizinin takibini teminen E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı'nın kurumsallaştırılması ve sürdürülebilirliği ile ilgili mekanizmalar da tesis edildi. Bu kapsamda, bilişim sektörüne verilen desteklerin etkinliği ve verimliliği ölçülerek kamu kaynaklarının uygun biçimde kullanılması hedeflendi.

Türkiye'nin bilişim ihracatı artıyor

Küresel ekonominin en önemli çarklarından biri olan bilişim sektörü, hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan ülkeler için ekonomik büyümenin ve toplumsal kalkınmanın itici güçlerinden birini oluşturuyor.

Bilişim sektöründeki hizmet ihracatı, küresel bazda 2019'da 656 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bilişim sektörünün büyüme oranı ve yıllar itibarıyla artan ihracat kapasitesi dikkate alındığında, gelecek yıllarda da sektörün hızlı büyüme eğiliminin devam edeceği ve tüm hizmet sektörleri içindeki ağırlığını artıracağı değerlendiriliyor.

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’deki bilişim ve alt sektörleri de hızlı bir gelişme gösteriyor. Bilişim sektöründeki hizmet ihracatı 2019'da 1 milyar 462 milyon dolar, 2020 yılında 2 milyar 92 milyon dolar ve 2021 yılında 2 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Yorum yapın